• Antal registrerade patienter:
  • 45555 st
  • (2019-01-15)

SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att öka vår kunskap om och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom.

SWIBREG skall också...

  • Utgöra ett stöd för bedömning av effekten av olika behandlingar på lokal, regional och nationell nivå.
  • Kunna synliggöra och väga viktiga parametrar såsom sjukskrivning, inneliggande vård och operationer på lokal, regional och nationell nivå.
  • Ge statistik på den lokala klinikens patientpopulation.
  • Möjliggöra deltagande i det nationella registret med påminnelse om när det är dags för uppföljning.
  • Via frågeformulär ge patienterna ett sätt att förmedla information om sin sjukdom, dess aktivitet och hur det påverkar livet i allmänhet – på såväl individ- som gruppnivå.

Aktuellt

Patientformulär via 1177

Nu kan patienterna besvara frågeformuläret via 1177. Information till patienten samt användarinstruktion finns under dokument.

Årsrapport 2017

Nu finns SWIBREGS årsrapport 2017 under fliken Om SWIBREG, Årsrapporter.