• Antal registrerade patienter:
  • 52764 st
  • (2020-12-01)

SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att öka vår kunskap om och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom.

SWIBREG skall också...

  • Utgöra ett stöd för bedömning av effekten av olika behandlingar på lokal, regional och nationell nivå.
  • Kunna synliggöra och väga viktiga parametrar såsom sjukskrivning, inneliggande vård och operationer på lokal, regional och nationell nivå.
  • Ge statistik på den lokala klinikens patientpopulation.
  • Via frågeformulär ge patienterna ett sätt att förmedla information om sin sjukdom, dess aktivitet och hur det påverkar livet i allmänhet – på såväl individ- som gruppnivå.

Aktuellt

Årsrapport 2019

Nu finns SWIBREGS årsrapport 2019 under fliken Hur sköts Swibreg, Årsrapporter.

Problem åtgärdade

Nu är problemen åtgärdade och det fungerar att besvara formulär både via IBD Home och 1177 igen.