Aktuell forskning

Flera forskningsprojekt med koppling till SWIREG pågår. När data förs över från registret till exempel till ett statistikprogram avidentifieras den automatiskt.

Pågående studier:

GO-SWIBREG

Studie av patienter med Ulcerös kolit som behandlas med TNF-hämmaren Simponi (golimumab).

Syftet med studien är att beskriva i vilken utsträckning behandling med Simponi kan kopplas till minskade symtom, minskat behov av sjukskrivning, sjukhusinläggning och kirurgi, samt bevarad livskvalitet. Syftet är också att beskriva om utfallet skiljer sig åt baserat på patientens tidigare svar på TNF-hämmare. Orsaker till avslutad behandling samt biverkningar kommer att registreras.

Alla patienter med Ulcerös kolit som är över 18 år, har aktiv inflammation vid behandlingsstart och som lämnat informerat samtycke kan vara med i studien.

Patienterna följs under 12 månader med besök vid behandlingsstart samt efter 3 och 12 månader.

Studien kommer ha betydelse för att kunna utvärdera Simponis effektivitet och eventuella risker samt hjälpa till att ringa in preparatets användningsområde i svensk klinisk praxis

Kontaktpersoner:

Carl Eriksson Specialistläkare Örebro: carl.eriksson@regionorebrolan.se

Jonas Halfvarson Överläkare Örebro: jonas.halfvarsson@regionorebrolan.se

 

SVEAH STUDIEN

Studie av patienter med Crohns sjukdom respektive Ulcerös kolit som behandlas med integrin-hämmaren Entyvio® (vedolizumab).

Syftet med studien är att beskriva i vilken utsträckning behandling med Entyvio® är associerad med minskade symptom, minskat behov av sjukskrivning, öppenvårdsbesök, sjukhusinläggning och kirurgi, samt förbättrad eller bevarad livskvalitet. Orsaker till avslutad behandling samt biverkningar kommer att registreras.

Alla patienter med Crohns sjukdom respektive Ulcerös kolit som är över 18 år, där aktiv inflammation kunnat konfirmeras med endoskopi, bilddiagnostik och/eller laboratorieprover, och som lämnat informerat samtycke kan vara med i studien.

Patienterna följs under 12 månader med besök vid behandlingsstart samt efter 3 och 12 månader.

Studien kommer ha betydelse för att kunna utvärdera Entyvios effektivitet och eventuella risker i klinisk praxis. Vidare kommer studien att ge information om vilka grupper av patienter med Crohns sjukdom respektive Ulcerös kolit som erhåller behandling med Entyvio® i Sverige.

Kontaktpersoner:

Carl Eriksson Specialistläkare Örebro: carl.eriksson@regionorebrolan.se

Sara Rundquist, Underläkare Örebro: sara.rundquist@regionorebrolan.se

Henrik Hjortswang, Överläkare Linköping: henrik.hjortswang@regionostergotland.se

Jonas Halfvarson Överläkare Örebro: jonas.halfvarsson@regionorebrolan.se

CRUISE STUDIEN

Colectomy and Reconstruction in Ulcerative colitis In Sweden and England Study

Studie av patienter med Ulcerös kolit som opererat bort tjocktarmen med fokus på patienter som genomgått rekonstruktiv kirurgi (ileorektalanastomos eller bäckenreservoar)

Syftet med studien är att undersöka om patienter med Ulcerös kolit som har fått tjocktarmen bortopererad vill bli av med sin stomi, vilken rekonstruktiv metod de föredrar och hur de mår efter operationen.

Alla patienter med Ulcerös kolit som är över 18 år, har opererat bort tjocktarmen, fått en ändileostomi och som lämnat informerat samtycke kommer att ingå i CRUISE studien. Studiedeltagare kommer att få standardiserad information om de olika alternativen och därefter välja mellan ileorektalanastomos, bäckenreservoar och stomi. Studien kommer att äga rum på tre sjukhus i Sverige och två sjukhus i Storbritannien.

Alla patienter som opererat bort sin tjocktarm kommer att följas i fem år efter operation.

Kontaktpersoner:

Pär Myrelid Överläkare Universitetssjukhuset Linköping: par.myrelid@liu.se

Caroline Nordenvall Docent, specialistläkare Karolinska sjukhuset: caroline.nordenvall@ki.se

Mattias Block Överläkare Östra sjukhuset: mattias.block@vgregion.se

Anton Risto Doktorand, ST-läkare Universitetssjukhuset Linköping: anton.risto@regionostergotland.se

 

PROSE STUDIEN

Efter det akuta insjuknandet i Crohn’s sjukdom får många patienter azathioprin eller 6- mercaptopurin, och när dessa mediciner inte hjälper så sätts ibland så kallade biologiska läkemedel som TNF-hämmare och integrin-hämmare in. Nyligen har även ustekinumab godkänts för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom som fått otillräckligt svar eller inte längre svarar på eller varit intoleranta mot antingen konventionell terapi eller en TNF-hämmare eller som har medicinska kontraindikationer mot sådana terapier.

Ustekinumab (Stelara) tillhör gruppen biologiska läkemedel och består av en antikropp. Denna antikropp blockerar vissa signalämnen som frisätts av inflammatoriska celler såsom makrofager och granulocyter i tarmslemhinnan. I studier har Ustekinumab minskat sjukdomsaktiviteten hos patienter med Crohn men medicinen har inte utvärderats i vanlig sjukvård.

Under 2017-2020 kommer ca 20 svenska mag-tarmkliniker att gemensamt utvärdera effekten av ustekinumab vid Crohn’s sjukdom. Det görs inom ramen för en observationell studie där man utvärderar såväl effekt som möjliga biverkningar efter 16 veckor med Ustekinumab men också efter 52 och efter 104 veckor. Studien stöds ekonomiskt av läkemedelsbolaget Janssen men drivs i SWIBREGs regi.

Kontaktpersoner för studien är:

Doktorand Anders Forss: anders.forss@ki.se

Jonas Halfvarson, överläkare (Örebro): jonas.halfvarsson@regionorebrolan.se

Jonas Ludvigsson, överläkare (Örebro): jonas.ludvigsson@regionorebrolan.se

 

ODEN STUDIEN

En studie av patienter med ulcerös kolit som behandlas med JAK 1/3 hämmare Xeljanz® (tofacitinib).
Syftet med studien är att utvärdera effekten av behandling med Xeljanz® med sjukdomaktivitets parametrar som rutinmässigt används i SWIBREG. Även trötthet, orsaker till avslutad behandling samt kolektomifrekvensen kommer att registreras.
Patienter med en bekräftad diagnos av ulcerös kolit, ≥ 18 år, med säkerställd aktiv sjukdom (kalprotektin eller endoskopi) som initierar Xeljanz® enligt den svenska produktresumén (SmPC, Fass) är aktuella för studien.
Patienterna följs under 24 månader med besök vid behandlingsstart, vecka 8, 16, 52 och 104.

Studien kommer ha betydelse för att kunna utvärdera Xeljanz® effektivitet inom klinisk praxis. Vidare kommer studien att ge information om hur och när preparatet används i Sverige.

Kontaktpersoner:
Olof Grip, överläkare, Skånes universitetssjukhus: olof.grip@med.lu.se

Lisa Nyberg, ST-läkare Skånes universitetssjukhus, lisa.nyberg@med.lu.se

Ida Gustavsson, Avdelningen för kliniska prövningar, Universitetssjukhuset i Örebro, ida.gustavsson@regionorebrolan.se