Styrgruppens sammansättning

Styrgrupp för SWIBREG

SWIBREG sköts av en styrgrupp, centralt personuppgiftsansvarig är Region Jönköpings län. Styrgruppens sammansättning ser ut på detta sätt: Representanter från gastroenterologi ur olika perspektiv – medicinsk, kolorektalkirurgi, pediatrik, omvårdnad, patient. Vilka personer som väljs in bestäms av de olika organisationerna:

 • Svensk Gastroenterologisk förening (SGF): Representanter för medicin, 6 st
 • Svensk förening för kolorektalkirurgi (SFKRK): Representanter för kirurgi, 3 st
 • Svenska föreningen för pedriatisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition: Representanter för pedriatik 3 st
 • Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige (FSGS): Representanter för omvårdnad 3 st
 • Mag-och tarmförbundet: Patientrepresentant 1 st
 • Tarm- uro- och stomiförbundet (ILCO): Patientrepresentant 1 st

Representanterna väljs på 3 år och kan bli omvalda. Det finns ingen maxtid för tid i styrgruppen. Omval/nyval görs i maj varje år i samband med styrgruppsmöte. Registerhållare, vice registerhållare samt den administrativa personalen går årligen igenom styrgruppens sammansättning och förbereder i god tid (början av året) vid omval/nyval. Personer som är aktuella för eventuellt omval blir tillfrågade i början av året om önskan om att fortsätta med ny mandatperiod eller ej. Det kontrolleras också om personen i fråga har uppfyllt kraven som åligger medlem av styrgruppen (se nedan).

Varje år har styrgruppen 4 möten (sammanlagt 6 dagar) samt en utbildningsdag. Medlemmar av styrgruppen måste närvara på minst av 50% av dessa möten/dagar. Om inte detta uppfylls kan det finnas fog för att inte få förlängd mandatperiod.

Styrgruppen tar beslut om hur de olika ansvarsområdena i styrgruppen ska fördelas. Projektgrupper/arbetsgrupper beslutas utifrån behov och inom styrgruppen. Adjungerade personer kan bjudas in i olika projekt.

Styrgruppens ansvarsområden:

 • Registerhållare
  • Övergripande kontroll tillsammans med vice registerhållare. Ansvarig för årsrapport
 • Vice registerhållare
  • Ersätter ordförande vid dennes frånvaro. Övergripande kontroll.
 • Administration (avlönad av Swibreg 50%)
  • Kontaktperson för alla kliniker som använder SWIBREG
  • Kontaktperson för Health Solution
 • Utbildning
  • Övergripande ansvar för alla externa utbildningar samt att det finns ett aktuellt utbildningsmaterial på hemsida eller liknande
 • Forskning
  • Övergripande ansvar för de forskningsprojekt som pågår samt de ansökningar som kommer in
 • Förbättringskunskap/lärande nätverk